ÅPENHETSLOVEN – REDEGJØRELSE 2023 FOR FITNESS TOPCO KONSERNET

1) Introduksjon

Fitness Topco AS ble dannet i 2022 gjennom flere oppkjøp i treningsbransjen. Selskapet er eier av treningskjeden MOVA Group (MOVA) og konsernspiss i selskapsstrukturen. Gjennom partnerskap utvikler MOVA en kompetansedrevet multilokal aktør innen trening og helse. Virksomheten har vokst betydelig og består per mai 2023 av over 70 treningssenter i Norge med omtrent 1000 ansatte. MOVA har som ambisjon å være den mest inkluderende aktøren i våre regioner, og ønsker å motivere folk til et aktivt, sunnere og bedre liv. Konsernet selger i dag bare tjenester og produkter i det norske markedet, mens konsernets leverandører også opererer i andre land. Per 31.12.2022 bestod MOVA av førtien selskaper hvor denne redegjørelsen vil gjelde for alle.

MOVA er delt inn i 5 regioner:

- Nordvest

- Vest

- Sør

- Innlandet

- Stor Oslo

MOVA er opptatt av bærekraftig forretningsdrift og samfunnsansvar. Konsernet har etablert en bærekraftstrategi fokusert på å tilrettelegge for trening for alle, sikre et lavt miljøavtrykk på våre sentre, samt tiltrekke, utvikle og beholde et mangfold av talentfulle mennesker gjennom å fokusere på et sterkt verdiforslag til eksisterende og potensielle nye ansatte. Konsernet erkjenner muligheten for brudd på menneskerettigheter eller anstendig arbeid i verdikjeden konsernet er en del av, og arbeidet med aktsomhetsvurderinger er igangsatt. Disse vurderingene tas alvorlig av hele konsernet for å sikre en tryggest mulig drift for alle ansatte og andre interessenter.

2) Formål

Formålet med denne redegjørelsen er å kommunisere hvordan aktsomhetsvurderingene er tilpasset virksomhetens kontekst og risiko. Videre er det et formål å sørge for ansvarliggjøring for å etterleve kravene åpenhetsloven stiller til at vi bidrar til å forhindre og redusere risiko for brudd på menneskerettigheter, samt bidra til anstendig arbeidsliv direkte og indirekte knyttet til vår virksomhet. OECDs retningslinjer og seks-trinns prosess for aktsomhetsvurderinger danner utgangspunktet for MOVA sine aktsomhetsvurderinger.

3) Forankring av ansvarlighet

Konsernet ble etablert i 2022, og virksomheten har fått en felles konsernledelse, samt gjennomført flere fusjoner for å få en samlet organisering og struktur i 2023. Gruppen har etablerte en tydelig prosedyre på varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til; a) fare for liv eller helse, b) fare for klima eller miljø, c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, d) myndighetsmisbruk, e) uforsvarlig arbeidsmiljø, og f) brudd på personopplysningssikkerheten.

Gjennom 2023 vil MOVA utvikle en konsernpolicy for menneskerettigheter, som inneholder spesifikke tiltak for å sikre at menneskerettigheter og arbeidsrettigheter blir respektert og fulgt i hele organisasjonen.

Gjennom vårt fokus på ansvarlighet og etikk, ønsker MOVA å være en pålitelig og respektert aktør i treningsbransjen. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og arbeider kontinuerlig med å forbedre og styrke våre praksiser for å sikre at vi opprettholder høyeste standarder for ansvarlig forretningsdrift.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er godkjent og forankret i styret i Fitness Topco AS.

4) Kartlegging og vurdering av risiko for skade / Aktsomhetsvurderinger / Risikovurderinger

Våre sentrale forretningspartnere består av direkte leverandører, grossister og samarbeidspartnere. Vi kjøper / leaser treningsutstyret direkte leverandører og grossister. Fysiske produktene vi selger videre til vår kundebase leveres også av direkte leverandører og grossister. Samarbeidspartnere inkluderer blant annet personlige trenere som arbeider på noen av våre treningssentre

Vi har brukt følgende kriteriene for å vurdere risikoen i vår forretningsmodell: bransje, geografi, virksomheter og produkter:

  • Bransjerisikoen innenfor treningskjedebransjen inkluderer risiko knyttet til helse, miljø, sikkerhet og ansattes rettigheter. Treningsbransjen er en arbeidsintensiv sektor med relativt mange yngre ansatte og ansatte i deltidsstillinger. Videre er treningsbransjen en betydelig leietager, som påvirker energiforbruk og dermed miljøavtrykk
  • Geografiske risikofaktorer inneholder regelverk, styring og sosioøkonomisk og politisk kontekst. MOVA opererer kun i Norge, men forholder seg til leverandører som har sine operasjoner og produksjon i andre land
  • Virksomhetsrisiko er knyttet til en bestemt virksomhet og kan innebære svak styring og dårlig historikk når det gjelder menneskerettigheter eller arbeidstakerforhold, eller manglende kultur rundt ansvarlig næringsliv. MOVA er en nyetablert gruppering, hvor struktur rundt virksomhetsstyring styrkes gjennom 2023 i takt med at en felles organisasjon er etablert
  • Produktrisiko er knyttet til risikoen som kommer med produksjon av produkter. For eksempel så kan importerte produkter inneholde komponenter som er utviklet i områder med svake arbeidsvilkår. Gruppens leverandører av treningsutstyr er internasjonale selskaper hvor verdikjedene kan være utfordrende å kontrollere

Disse kriteriene har blitt valgt ettersom de er brede og vil kunne plukke opp flere mulige risikoer. Det har ikke blitt avdekket spesifikke faktiske negative hendelser. Ved eventuell avdekking av negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser, så vil en spesifikk analyse gjøres på området. Risikoer som blir avdekket gjennom aktsomhetsvurderinger vil bidra til nye krav for våre retningslinjer.

5) Tiltak

MOVA vil, gjennom sin nyetablerte operasjonelle organisasjon, planlegge for og iverksatt tiltak for å sikre økt kontroll i vår verdikjede. MOVA er i prosess med å etablere felles interne retningslinjer (Code of Conduct) i relasjon til verdier og etiske retningslinjer for vår virksomhet. Videre er gruppen i prosess med å etablere fastsatte krav til våre leverandører gjennom eksterne retningslinjer (Supplier Code of Conduct). Dette forankrer at virksomheten skal fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både direkte i konsernet og indirekte gjennom leverandørene våre.

Gruppen er sterkt opptatt av å minimere sin miljøpåvirkning og forbedre energieffektiviteten. Vi gjennomfører en rekke tiltak for å redusere strømforbruket og spare energi. Gruppen søker å investere i energieffektive løsninger i våre treningslokaler, og har blitt tildelt ENOVA- støtte for dette. Gjennom en nyetablert service-avdeling arbeider gruppen videre aktivt med vedlikehold og forlengelse av levetiden på treningsapparater, som bidrar til mindre avfall.

6) Kontakt og relevante dokumenter

Kontaktinformasjon og relevant dokumenter vil publiseres på www.mova.no