Våre medlemsbetingelser

1. Om avtalen

1.1. Avtalen mellom medlemmet og MOVA består av medlemskontrakt og medlemsbetingelsene, heretter kalt medlemsavtalen. Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med innholdet i medlemsavtalen og de instrukser som gjelder på senteret. I tillegg til medlemsavtalen kan enkelte særskilte vilkår gjelde for visse tjenester og tilbud.

1.2. MOVA kan overdra denne kontrakt med alle rettigheter til en tredjepart ved oppkjøp eller fusjoner.

1.3. MOVA forbeholder seg retten til å endre medlemsbetingelsene iht. punkt 8.5.

2. Medlemskap i MOVA

2.1. Medlemskap hos MOVA kan inngås av myndige personer som:

• Har en allmenn god helsetilstand

• Ikke har utestående gjeld tilknyttet et tidligere medlemskap i MOVA

• Ikke tidligere har blitt utestengt fra ett eller flere MOVA-sentre

2.2. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale med MOVA, dersom en foresatt inngår avtale på vedkommende sine vegne. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.

2.3. Aldersgrense for medlemskap er fra året man fyller 14 år på våre betjente sentre og fra året man fyller 15 år på våre ubetjente sentre. Det er mulig å trene fra året man fyller 13 år på våre betjente sentre sammen med en foresatt. Enkelte særskilte vilkår kan gjelde for enkelte sentre.

2.4. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i medlemsavtalen. For medlemskap med bindingstid, gjelder medlemskapet for den perioden medlemmet har bundet seg til. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Medlemsavtaler løper inntil medlemskapet sies opp iht. gjeldende regler for oppsigelse (ref. punkt 8).

2.5. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til annen person, uten godkjenning av MOVA. Ved overdragelse av medlemskapet vil det nye medlemmet bli belastet med et administrasjonsgebyr i henhold til gjeldende satser.

2.6. Medlemmet kan i bindingstiden oppgradere sitt medlemskap til et høyere nivå i samsvar med MOVAs’ til enhver tid gjeldende tilbud for ulike medlemskap. Etter bindingstidens utløp kan medlemmet også velge å nedgradere medlemskapet.

2.7. Medlemmets personlige medlemskort eller MOVA-appen fungerer også som nøkkelkort til senteret. Når senteret er ubemannet har medlemmet adgang til senteret ved å registrere seg med kortet eller appen ved inngangsdøren. Medlemmer under 18 år har ikke tilgang til senteret mellom kl.22.00 og 06.00.

2.8. Trening skjer på eget ansvar. MOVA anbefaler at trening utenfor bemanningsperioden skjer i følge med andre. Det er ikke tillatt å ta med barn inn på våre sentre, med unntak av de sentrene som har eget tilbud for barn. Foreldre er ansvarlige for medbrakte barn og vi vil av sikkerhetsmessige hensyn pålegge barn å oppholde seg i lokaler forbeholdt dem og da kun innenfor tilbudets gitte åpningstider.

2.9. MOVA har rett til å tilpasse timeplan og bemannede åpningstider i henhold til sesong og medlemmenes etterspørsel, samt redusere tilbudet eller holde stengt på offentlige helligdager.

2.10. Det er kameraovervåking på MOVA sine sentre. Formålet med overvåkingen er å forebygge/utrede lovbrudd, hindre misbruk av nøkkelkort og annen ureglementert adgang og skape et trygt og sikkert miljø for alle våre medlemmer. Kameraovervåkingen og behandlingen av innhentet informasjon foretas i henhold til det enhver tid gjeldende lovverk knyttet til kameraovervåkning og i henhold til selskapets retningslinjer for bruk av kameraovervåkning.

2.11. Ved innmelding vil det bli tatt fotografi av medlemmet.

2.12. MOVA vil ikke alltid kunne garantere tilgjengelig plass på treningsaktiviteter mv., hvor deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.

3. Betaling

3.1. Medlemmet, eller den person som i medlemsavtalen har påtatt seg betalingsansvaret for medlemmet, skal betale medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. MOVA sin gjeldende prisliste. Medlemmet har prisgaranti for månedsavgiften under bindingstiden, med mindre medlemmet selv endrer medlemskapstype, eller i tilfeller hvor grunnlaget for rabatt på månedsavgiften endres. Studenter må fremvise studentbevis årlig for å beholde studentpris.

3.2. Månedsavgiften forfaller løpende den 20. i hver måned, med unntak av ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall og må kontakte MOVA dersom betalingsgrunnlag ikke er mottatt.

3.3. Årlig administrasjonsgebyr i henhold til gjeldende satser påløper hver 12. måned, første gang ved innmelding.

3.4. Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlemmet fra å overholde betalingsterminene.

3.5. Medlemmet er selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for automatisk trekk (avtalegiro) av månedsavgift og må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker fakturabeløpet samt påse at betaling utføres innen forfall. Dersom medlemmet ikke har opprettet en automatisk betalingstjeneste innen første betaling, eller medlemmets bank ikke har bekreftet tjenesten til MOVA innen faktura sendes, vil det utstedes papirfaktura med tilhørende fakturagebyr.

3.6. Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, vil kravet bli overført til 3. part for videre oppfølging og håndtert i henhold til inkassolov og lov om renter ved forsinket betaling m.fl.

3.7. Dersom medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar inkassovarsel, purring eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

3.8. Ved misligholdt betaling på minst tre forfalte månedsavgifter vil MOVA kunne sperre adgangen til senteret, og samtidig bringe kontraktens gjenværende verdi til forfall.

3.9. Medlemmet kan benytte automatisk trekk (avtalegiro) også på andre varer levert av MOVA. Det er medlemmets ansvar at beløpsgrense er tilstrekkelig for dette. Avtalegirotrekk på andre varer og tjenester skjer samtidig med trekk for månedsavgift.

4. Medlemmets ansvar

4.1. Medlemmet plikter å:

• Gjøre seg kjent med og følge MOVAs’ gjeldende sikkerhets- og trivselsregler.

• Informere MOVA om endringer som vedrører medlemskapet, herunder endring av kontaktopplysninger eller annen relevant informasjon. Dette kan gjøres av medlemmet selv i MOVA-appen eller på “Mine sider”.

• Informere MOVA om forhold som gir rett på eller endrer medlemmets rett til rabatt på månedsavgift eller annen medlemsfordel. MOVA vil kunne kreve at medlemmet fremviser dokumentasjon på forhold som gir rett til rabatter eller annen fordel.

• Ikke bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre og gjøre seg kjent med listen som til enhver tid finnes på www.antidoping.no

• Sette seg inn i hvilken aldersgrense som gjelder på senteret han/hun skal trene. Ved brudd på aldersgrensen vil vi kunne avslutte medlemskapet. Innbetalt medlemsavgift og administrasjonsgebyr vil ikke bli refundert.

4.2. Medlemmet skal alltid registrere seg ved ankomst på senteret ved å bruke MOVA sine til enhver tid gjeldende adgangsmåter, herunder nøkkelkort og adgang gjennom app, heretter kalt adgang. Adgangen er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort. MOVA kan kreve at medlemmet fremlegger legitimasjon. Medlemmet har ansvar for å forhindre at adgangen ikke blir misbrukt av andre. Det vil bli gjort regelmessige kontroller og personer som har lånt vekk adgangen sin eller sluppet inn andre vil få gebyr i henhold til punkt 4.4 i våre medlemsbetingelser.

4.3. Ved tap av adgang eller mistanke om misbruk, skal dette snarest meldes til MOVA. Dersom MOVA lider økonomisk tap (pga. tyveri, hærverk, e.l.) som følger av medlemmets mistede adgang, før adgangen er registrert mistet, kan medlemmet bli stått til erstatningsmessig ansvar. Ved utlevering av ny adgang vil medlemmet bli pålagt å betale et gebyr i henhold til gjeldende prisliste.

4.4. Medlemmet har ikke under noen omstendigheter tillatelse til å slippe inn andre på senteret. Dette medfører et tilleggsgebyr på 1500,- kroner og medlemsavtalen kan bli avsluttet. Ved avslutning av medlemsavtalen vil innbetalt medlemsavgift ikke bli refundert.

5. Kommunikasjon

5.1. MOVA gir informasjon til medlemmet i henhold til kontaktopplysninger medlemmet har oppgitt til MOVA. Medlemmet samtykker til at MOVA kan benytte elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, push-varsling via app etc.) for å informere om forhold som gjelder medlemskapet, herunder prisendringer, endringer i medlemsvilkår, etc.

5.2. Meldinger om endringer fra medlemmet som gjelder medlemsavtalen utføres av medlemmet selv via “Mine sider”. Alternativt kan Mova bli kontaktet. Kontaktinformasjon til MOVA er tilgjengelig på vår nettside (www.mova.no)

6. Personopplysninger

I forbindelse med medlemskapet vil MOVA behandle personopplysninger om medlemmet. Informasjon om hvordan MOVA behandler opplysninger om medlemmet, og medlemmets personvernrettigheter, finnes i vår personvernerklæring: https://www.mova.no/personvern-og-informasjonskapsler

7. Frys av medlemskap

7.1. Medlemmet kan søke om å fryse medlemskapet sitt i MOVA. «Frys» betyr midlertidig stopp av medlemskap i en tidsbegrenset periode, minimum en (1) måned.

7.2. Gjeldende vilkår for frys av medlemskap vil til enhver tid være tilgjengelig på vår nettside.

7.3. Medlemmet kan søke om frys av medlemskapet fortrinnsvis via «Mine sider» eller i MOVA-appen, eventuelt via kontaktskjema på nettsiden vår.

7.4. Ved godkjennelse av søknad vil medlemmet få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende fryseperioden. Fryseperiode og betalingsfri periode er av faktureringsårsaker ikke nødvendigvis sammenfallende.

7.5. I de tilfellene hvor medlemmet er underlagt bindingstid vil denne forskyves med like mange måneder som det gis fritak for.

7.6. Ved behov for gjentagende frys av medlemskap må medlemmet selv registrere ny søknad for ønsket fryseperiode. Ved forlengelse av frys må søknaden være levert innen utløpet av endt fryseperiode.

7.7. Ved utløp av fryseperioden løper medlemskapet videre på de betingelser som følger av medlemsavtalen.

7.8. Ved innvilgelse av frys av medlemskap, vil MOVA kunne kreve at medlemmet betaler et rimelig administrasjonsgebyr i henhold til MOVAs’ til enhver tid gjeldende priser.

8. Oppsigelse og endring av medlemsavtalen

8.1. Medlemsavtalen kan sies opp når medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Oppsigelsestiden er en (1) måned, regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.

8.2. Oppsigelse bør skje skriftlig. Oppsigelse av medlemskap skal administreres av medlemmet selv på «Mine sider» eller i MOVA-appen. Alternativt kan oppsigelsen meddeles via e-post, kontaktskjema, brev, telefon, eller ved personlig oppmøte på et MOVA-senter. Medlemmet skal innen 14 dager motta en skriftlig bekreftelse på at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med MOVA. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted. Slettet AvtaleGiro fullmakt eller stopp av trekk fra konto gjelder ikke som gyldig oppsigelse av treningsavtalen.

8.3. Medlemmer som, på grunn av uforutsette spesielle omstendigheter som kan dokumenteres, og som er utenfor medlemmets kontroll, blir forhindret i å benytte medlemskapet, kan ved skriftlig melding til MOVA søke om å avslutte sitt medlemskap, uavhengig av bindingsperioden. Behandling av slik søknad skal skje innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker fra tidspunktet MOVA har mottatt denne. Det at medlemmet over en lengre periode av ulike årsaker ikke har benyttet sitt medlemskap, skal ikke være å anse som grunn til oppsigelse etter dette punkt.

8.4. MOVA har rett til å gjøre endringer i priser og de øvrige vilkårene i medlemsavtalen.

8.4.1. Endringer i prisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen trenger ikke varsles. Ved øvrige prisendringer vil MOVA gi minst én (1) måneds varsel per e-post, SMS eller i app. Dersom medlem ikke motsetter seg de varslede endringene innen 14 dager så regnes det som aksept av endringene.

8.4.2. MOVA forbeholder seg retten til å overføre medlemsavtaler til et annet selskap, og til å overføre eventuelle automatiske betalingstjenester som måtte være inngått i den forbindelse. Ved slike endringer vil MOVA gi minst én (1) måneds varsel per e-post, SMS eller app. Dersom medlem ikke motsetter seg de varslede endringene innen 14 dager så regnes det som aksept av endringene.

8.4.3. Endringer av vilkårene som ikke knytter seg til punkt 8.4.1 og 8.4.2, eller faller innenfor punkt 8.5, forbeholder MOVA seg retten til å foreta uten forutgående varsling.

8.5. Vesentlige endringer som i betydelig grad endrer forutsetningen for medlemskapet vil kunne gi medlemmet rett til å terminere medlemsavtalen også i bindingstiden.

8.6. MOVA har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp medlemsavtalen med medlemmer med umiddelbar virkning, dersom medlemmet vesentlig misligholder medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

• Brudd på betaling av månedsavgifter og andre avgifter som på tross av inkassovarsel og andre påminnelser fortsatt ikke er betalt, jfr. pkt. 3.8.

• Brudd på sikkerhets- eller trivselsregler, eller at medlemmet ikke har etterfulgt advarsel gitt av MOVA.

• Brudd på MOVAs’ Antidopingpolicy jfr. Pkt.11

9. Angrerett

9.1. Medlemmet har rett til å avslutte medlemsavtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til MOVA innen 14 dager etter inngåelse av medlemsavtalen, jf. angrerettlovens § 20. Dette gjelder kun dersom medlemskapet er inngått via fjernsalg eller utenom MOVAs' faste forretningslokaler.

9.2. Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales, med unntak av dersom medlemmet starter treningen innen 14 dager etter inngåelse av kontrakt (angrefristens utløp). Da vil medlemmet være forpliktet til å betale for verdien av tjenesten han/hun har mottatt frem til melding om bruk av angrerett er levert, jf. Angrerettlovens § 26. Medlemmet må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

10. Personskade, oppbevaring og ansvar ved tyveri

10.1. Medlemmet trener til enhver tid på eget ansvar. MOVA er ikke ansvarlig for personskade som medlemmet måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på et MOVA-senter, med unntak av de tilfellene der MOVA kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet. Tilsvarende ansvarsbegrensning gjelder for øvrige treningstilbud og tjenester i regi av MOVA.

10.2. Ved oppbevaring av personlige eiendeler på senteret, må MOVA-medlemmer benytte skap med egen lås. Medlemmet er selv ansvarlig for egne eiendeler og verdisaker. Dersom man må bryte opp hengelås på skap pga mistet nøkkel eller lignende, har medlemmet ikke anledning til å gjøre dette på egen hånd. Dette skal foretas av MOVA sitt personale. Kostnader i forbindelse med utrykning av MOVA personell kan pålegges medlemmet.

10.3. Glemmer medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på et MOVA-senter har MOVA rett til å bryte opp medlemmets lås og oppbevare eiendelene. Om medlemmet ikke henter de gjenglemte eiendelene innen 14 dager, har MOVA etter eget valg rett til å kaste disse. MOVA kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap av slike eiendeler, ei heller i nevnte periode.

10.4. MOVA er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av medlemmets personlige eiendeler som medlemmet tar med seg til et MOVA-senter. Dette gjelder uavhengig av om eiendelene er innelåst i skap eller lignende.

11. Fritaksgrunner, lovvalg og tvist

11.1. MOVA er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor MOVA sin kontroll og som MOVA ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure).

11.2. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

11.03. Tvister mellom medlemmet og MOVA skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

12. Antidopingpolicy

12.1. MOVA har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentre. Vi tolerer ikke bruk av dopingmidler blant våre medlemmer.

12.2. MOVA vil i samarbeid med Antidoping Norge kunne utføre dopingkontroll, og på oppfordring be medlemmet samtykke i å la seg teste for dopingpreparater. Dersom medlemmet tester positivt på eventuell test, eller ikke samtykker i å la seg teste, vil MOVA kunne si opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning.

12.3. Ved signering av denne medlemsavtalen aksepterer medlemmet å være kjent med MOVA sin Antidopingpolicy og innrette seg deretter.