MOVA har som mål å drive en sunn og bærekraftig forretningsvirksomhet på en etisk

ansvarlig måte. Vi overholder alle relevante lover og regler, inkludert internasjonale

standarder i vår virksomhet. Vi følger derfor prinsippene for ansvarlig næringsliv innenfor

områder som menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljøvern og anti-korrupsjon. Vi

ønsker å samarbeide med våre kunder og leverandører for å oppnå disse målene.

Ledelsen og ansatte i MOVA skal følge våre etiske retningslinjer i sin virksomhet. Vi

forventer også at våre leverandører følger de etiske retningslinjene for leverandører, i tillegg

til internasjonale menneskerettighetsstandarder og lovgivning i landet de opererer i.

Formålet med våre etiske retningslinjer for leverandører er å tydeliggjøre våre forventninger

og krav til våre leverandører.

Leverandøren skal sørge for at prinsippene i disse retningslinjene blir opprettholdt gjennom

styrings- og kontrollsystemer, politikk og prosedyrer, aktiv kommunikasjon og opplæring av

deres ansatte og leverandører, samt gjennom deres daglige drift.

Videre forventer MOVA at leverandørene gjør sitt ytterste for å sikre at retningslinjene blir

respektert innenfor deres eget ansvarsområde, spesielt av deres egne leverandører. MOVA

vil vektlegge overholdelse av etiske retningslinjer ved valg av leverandører.

1 . Bærekraft, klima og miljø

Leverandøren må drive på en måte som tar hensyn til bærekraft. Dette innebærer å ta tiltak

for å redusere klimaavtrykket og begrense negative påvirkninger på helse og miljø ved å

minimere utslipp i produksjon og transport. Vi vil også jobbe for effektiv og bærekraftig

bruk av ressurser, og vi vil ha en åpen dialog om bærekraftsspørsmål. Leverandøren må

støtte føre-var-prinsippet når det gjelder miljøutfordringer, ta initiativ for å fremme

miljøansvarlighet og oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlige teknologier. Skadelige

kjemikalier og andre stoffer må håndteres på en forsvarlig måte.

2 . Menneske- og arbeidstakerrettigheter

Leverandøren må respektere de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som er

nedfelt i FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966,

konvensjonen om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om

grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Leverandøren må jobbe for

anstendige arbeidsforhold, inkludert levelønn og helse, miljø og sikkerhet i hele

leverandørkjeden.

Barnearbeid

Leverandøren skal ikke benytte seg av barnearbeid eller noen form for arbeid som frarøver

barn deres barndom, potensial eller verdighet, eller som er skadelig for barnets fysiske eller

mentale helse og utvikling. Leverandøren skal ikke bruke barn under 15 år som arbeidskraft,

med unntak av lett arbeid eller opplæring som tillates i henhold til ILOs konvensjon nr. 138

om minstealder. Under ingen omstendigheter kan leverandørene tillate at barn under 18 år

utfører farlig arbeid som kan sette deres helse, sikkerhet eller utvikling i fare.

Organisasjonsrett, fagforeningsfrihet og rett til kollektive forhandlinger

Arbeidstakere skal alltid ha rett til å bli med i eller etablere fagforeninger etter eget valg, og

til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiveren skal ikke diskriminere representanter for ansatte

eller medlemmer av fagforeninger, eller hindre dem i å utføre sitt fagforeningsarbeid.

Hvis loven begrenser disse rettighetene, skal leverandøren legge til rette for alternative

ordninger for fri og uavhengig organisering og forhandling, i stedet for å motarbeide dem.

Tvangsarbeid

Leverandøren skal ikke bruke tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid, og de skal heller ikke dra

nytte av det. Leverandøren skal ikke holde tilbake deler av den ansattes lønn, fordeler,

eiendeler, identitetspapirer eller lignende for å tvinge de ansatte til å fortsette å jobbe for

leverandøren. Alle ansatte hos leverandøren skal ha frihet til å forlate ansettelsesforholdet

etter en rimelig oppsigelsestid.

Ansettelse, lønn og arbeidstid

Leverandøren skal overholde forpliktelser overfor arbeidstakerne i henhold til internasjonale

konvensjoner og/eller nasjonale lover og regler om regulære ansettelser. Dette betyr at de

ikke skal omgå disse forpliktelsene ved å bruke korttidsengasjementer som

kontraktsarbeidere, løsarbeidere eller dagarbeidere.

Leverandøren må sørge for at alle arbeidstakere har skriftlige arbeidsavtaler som beskriver

ansettelsesvilkår og lønnsbetingelser på et språk som arbeidstakeren forstår før arbeidet

starter. Leverandøren må også sikre at arbeidstiden er rimelig.

Likeverd, mangfold og respekt

Leverandøren skal skape en arbeidsplass preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt.

Leverandøren skal forby direkte og indirekte diskriminering eller ulovlig forskjellsbehandling

knyttet til ansettelse, lønn, pensjon, opplæring, forfremmelse eller oppsigelse på grunnlag

av kjønn, etnisk tilhørighet, religion, funksjonsnedsettelse, sivil status, seksuell legning,

politisk tilhørighet eller andre forhold som bryter prinsippet om likebehandling. Dette betyr

at arbeidstakere med samme erfaring og kvalifikasjoner skal få lik lønn for likt arbeid.

Brutal behandling, helse, sikkerhet og trygghet

Leverandøren skal drive virksomheten sin med størst mulig respekt for arbeidstakernes

helse, sikkerhet og trygghet. Leverandøren skal ikke tillate eller tolerere noen form for

mobbing, trakassering eller trusler. Dette inkluderer fysisk og psykisk mishandling og

avstraffelse. Leverandøren skal etablere og følge nødvendige helse- og sikkerhetsprosedyrer

for å forebygge ulykker, yrkessykdommer og helseskader, og begrense farer. Leverandøren

skal gi de ansatte verneutstyr og den opplæringen de trenger for å utføre arbeidsoppgavene

sine på en sikker måte. Opplæringen skal dokumenteres.

Leverandøren skal tilby alle ansatte passende, rene og hygieniske fasiliteter, inkludert

tilstrekkelig ventilasjon, toaletter og drikkevann. Disse fasilitetene skal være tilpasset antall

ansatte og deres behov, både på arbeidsplassen og når leverandøren ordner innkvartering

for ansatte.

Leverandørens oppfølging i egen verdikjede - Krav til aktsomhetsvurderinger, innsyn og

informasjon

Dersom disse rettigheter er begrenset ved lov, skal leverandøren legge til rette for, og ikke

motarbeide, alternative ordninger for fri og uavhengig organisering og forhandling.

Leverandørens oppfølging i egen verdikjede - Krav til aktsomhetsvurderinger, innsyn og

informasjon

MOVA følger OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper ved å gjennomføre nøye

aktsomhetsvurderinger. Vi forventer også at våre leverandører gjennomfører tilsvarende

vurderinger i sin egen leverandørkjede. Leverandørene har ansvar for å selv undersøke

forholdene i sin virksomhet og leverandørkjede, og iverksette tiltak hvis det oppdages

negative påvirkninger på menneskerettigheter eller arbeidsforhold. Det er viktig at

leverandørene informerer MOVA om slike negative påvirkninger og hvilke tiltak de har tatt.

Leverandørene skal også overvåke og evaluere effekten av tiltakene de har iverksatt.

MOVA har rett til å kreve rapportering, egenevaluering og gjennomføre revisjoner for å sikre

at leverandørene har gode rutiner i tråd med disse kravene. Hvis MOVA mottar spørsmål

som vi må svare på angående forhold hos en leverandør eller deres underleverandører,

forventer vi at leverandøren raskt samler og oversender nødvendig informasjon.

Vi forventer også at leverandørene viderefører tilsvarende krav til sine nøkkelleverandører

og oppfordrer andre leverandører til å handle i samsvar med retningslinjene.

3 . Korrupsjon, interessekonflikter, hvitvasking av penger og sanksjoner

Leverandørene må aktivt motarbeide all form for korrupsjon, både i offentlig og privat

sektor. Det er viktig at de sikrer at ingen ansatte eller representanter for leverandøren,

direkte eller indirekte:

1) krever, mottar eller aksepterer utilbørlige fordeler i forbindelse med sin stilling, verv eller

oppdrag,

2) gir eller tilbyr utilbørlige fordeler i forbindelse med sin stilling, verv eller oppdrag.

Det skal utvises spesiell aktsomhet i forbindelse med offentlige anbud eller kontakt med

offentlige tjenestepersoner.

Gaver, gjestfrihet, underholdning og reiser

Når det gjelder gaver, gjestfrihet, underholdning og reiser, forventer vi åpenhet og at de står

i forhold til formålet og anledningen. MOVA-representanter skal kun akseptere gaver av

minimal verdi med mindre det er en klar forretningsmessig begrunnelse. Gjestfrihet overfor

våre ansatte og representanter skal ha en klar forretningsmessig begrunnelse, og

kostnadene skal være rimelige.

MOVA tillater ikke gjestfrihet, underholdning og gaver fra leverandøren som kan påvirke eller

oppfattes å påvirke beslutninger, er knyttet til kontraktsforhandlinger eller

anbudskonkurranser, er overdådige eller hyppige, tilbys mot betaling for å unngå

rapportering, anses som upassende eller er knyttet til penger.

Gaver, donasjoner eller annen støtte til politiske partier eller enkeltpolitikere på vegne av

eller som en del av oppdraget/leveransen til MOVA er ikke tillatt.

Interessekonflikter

Interessekonflikter skal unngås. Dersom det oppstår en situasjon der en representant for

leverandøren fremmer personlige interesser i forbindelse med sin rolle som representant,

må dette rapporteres. Leverandøren må også rapportere situasjoner der det er en mulig

eller opplevd konflikt mellom deres personlige interesser og MOVA sine interesser.

Internasjonale handelssanksjoner

Når det gjelder internasjonal handel, må leverandøren sørge for at de overholder gjeldende

sanksjonslover og eksportkontrollbestemmelser. De skal ikke drive forretninger med land,

grupper, organisasjoner eller enkeltpersoner som er underlagt sanksjoner, for eksempel de

som er oppført på FN, Storbritannias, OFACs eller EUs sanksjonsliste.

Hvitvasking av penger

Leverandøren skal også ikke delta i hvitvasking av penger eller forsøk på dette. De må

iverksette passende tiltak for å forhindre at finansielle transaksjoner brukes til hvitvasking av

penger.

Åpenhet

Åpenhet, etterprøvbarhet og nøyaktighet er også viktige prinsipper for leverandøren. De må

forplikte seg til å handle åpent og etterprøvbart, samtidig som de opprettholder

konfidensialiteten som kreves. Alle regnskapsopplysninger må være korrekte, registrert og

bokført i samsvar med gjeldende lover og regnskapsstandarder.

4 . Rettferdig konkurranse

MOVA er forpliktet til å konkurrere på en rettferdig og etisk forsvarlig måte. Vi følger

gjeldende konkurranselover i de markedene vi opererer i. Vi tar ikke del i, og tolererer ikke,

konkurransebegrensende atferd som pris- eller anbudssamarbeid, markedsdeling eller

misbruk av markedsmakt. Vi forventer det samme av våre leverandører.

5 . Varsling

Vi oppfordrer leverandørene til å varsle oss om ethvert kritikkverdig forhold som de

oppdager i forbindelse med aktiviteter under kontraktsforholdet. Dette kan være brudd på

etiske retningslinjer for leverandører. Vi setter pris på at leverandørene er proaktive og

umiddelbart rapporterer til oss uten å bli bedt om det.